Algemene Huurvoorwaarden

Home / Reserveren / Algemene Huurvoorwaarden
Annuleringsvoorwaarden   Een reservering is bindend en bij reservering gaat u automatisch akkoord met de algemene huurvoorwaarden. Indien de huurder op de voorziene dag het gehuurde goed niet betrekt, om welke reden dan ook, staat het de verhuurder vrij deze opnieuw te trachten verhuren voor de voorziene periode. Bij het niet betrekken van het verhuurde goed door de huurder zal het reeds betaalde voorschot definitief aan de verhuurder toekomen en blijft het saldo altijd opeisbaar. In ieder geval blijft het voldane voorschot verworven als minimum schadevergoeding.   Wij adviseren u een reis- en annuleringsverzekering te voorzien   Opzegging   Bij gebrek aan betaling van het geheel of deel van de huursom of waarborg tegen de vastgestelde termijn of bij niet navolgen van één van de in dit contract vermelde clausules kan de verhuurder, binnen de 48 uur na aanmaning, de ontbinding van het contract opeisen en de huurder verplichten het gehuurde goed direct te verlaten.   Goede afspraken   De huurder dient het juiste aantal deelnemers mee te delen. De verhuurder behoudt zich het recht voor de woning te controleren na vertrek van de huurder. Tijdens de hele duur van het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de woning.  Hij verbindt zich er toe de kosten te dekken die voortvloeien uit een fout of nalatigheid van zijnentwege of van andere bewoners. De huurder zal de woning onderhouden als goede huisvader. De meubelen of roerende voorwerpen die na de huur ontbreken of beschadigd werden dienen door de huurder te worden betaald.   Zwembad   Het zwembad is voorzien van een goedgekeurde alarminstallatie, cfr de Franse wetgeving. De huurder verbindt er zich toe deze beveiliging altijd te gebruiken gedurende zijn verblijf, ook bij tijdelijke afwezigheid en tevens ’s nachts. Uiteraard blijft de huurder aansprakelijk voor de mensen die hem vergezellen en moet hij alle maatregelen treffen om elk incident met en in het zwembad te vermijden. Bij een ongeval kan de verhuurder nimmer aansprakelijk worden gesteld.  De huurder zal de verhuurder vrijwaren voor elke aanspraak, ook de zijne die tegen de verhuurder zou kunnen worden uitgeoefend. De huurder ontlast de eigenaar van elke verantwoordelijkheid bij eventuele ongevallen die zich kunnen voordoen in of rond het zwembad.   Vertrek   De huurders dienen de woning opgeruimd en vochtig gedweild achter te laten. Alles dient terug op zijn oorspronkelijke plaats te staan. Er wordt geen vuile vaat achtergelaten. Koelkast, diepvriezer en vuilemmers dienen leeg te zijn bij vertrek.  Huisvuil, glas en papier dienen te worden weggebracht. Het is ten strengste verboden, zowel binnen als buiten, sigarettenpeuken achter te laten! Indien dit niet het geval is, waardoor extra schoonmaak noodzakelijk is, zal de waarborg zonder enige betwisting ingehouden worden.   Verblijf   De huurder verbindt er zich toe tijdens het verblijf de rust van de buren te eerbiedigen en zich te houden aan het plaatselijke politiereglement. Inzonderheid wordt de nadruk gelegd op het vermijden van nachtlawaai tussen 22h en 6h.   Rechtbank   Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor alle geschillen die kunnen voortvloeien uit deze overeenkomst.     klik hier voor de Algemene Huurvoorwaarden in PDF-formaat